Choose Your Language
Home  /  Të dhënat klinike

Të dhënat klinike


Deri në nëntor 2018 më shumë se 3.500.000 teste NIFTY™ janë kryer në të gjithë botën, më shumë se çdo ofrues tjetër i NIPT. Kjo do të thotë që ne ofrojmë një shërbim të provuar dhe të testuar në të cilën mund të mbështeteni.

Testi NIFTY ™ ka pasur një vlerësim të jashtëm gjithëpërfshirës. Kemi publikuar studimin më të madh klinik në botë të NIPT, me të dhëna nga mbi 112.000 shtatzëna.

Testimi jo-invaziv prenatal për trisomitë 21,18 dhe 13 – Përvoja klinike në 146,958 Shtatzën

Wei Wang et al, Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

NIPT study graphic

Shkarkoni studimin e botuar.

Të dhënat nga tri studime të ndryshme janë renditur më poshtë, dhe më shumë informacion mund të gjendet në seksionin e raporteve të publikuara, që përmban 31 punime në lidhje me NIPT që kemi publikuar.

Testimi jo-invaziv prenatal për abnormalitetet kromozomale të fetusit (NIFTY ™ Test): Përmbledhje e 1982 rasteve të njëpasnjëshme në një Qendër.

Lau T. K. et al, ‘Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities by low-coverage whole-genome sequencing of maternal plasma DNA: review of 1982 consecutive cases in a single center’, Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 43: 254–264

 Rrezik i lartë
TotalTrisomia 21Trisomia 18Trisomia 13
Numri i mostrave të analizuara1.9822342
Kariotipizim292342
Hulumtime shtesë1.645000
Ndjeshmëri-100 %
(23/23)
100 %
(23/23)
100 %
(23/23)
Specifikim-100 %
(1.959/1.959)
100 %
(1.978/1.978)
100 %
(1.980/1.980)
Shkalla e rezultateve të rreme pozitive-0 %0 %0 %
Shkalla e rezultateve të rreme negative
-0 %0 %0 %

Shkallë e lartë e validimit të testit NIFTY ™ për trisomitë 21 dhe 18 në 11 105 shtatzëni

Dan S. et al, ‘Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors.’ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002

Numri i mostrave*Rezultati pozitiv i testitRezultati negativ i testit
T21T18T13
Rezultati pozitiv i testit NIFTY11.105140 (3)42 (5)010.915
Përcaktimi i kariotipit**182 + 2.8181394102.820
Shkalla e rezultateve të rreme pozitive0,03 %0,03 %N/A
Shkalla e rezultateve të rreme negative0,00 %0,00 %N/A
Ndjeshmëri100,00 %100,00 %N/A
Specifikim99,97 %99,97 %N/A
* Mostrat u mblodhën në mes të janarit 2011 dhe gushtit 2013.

** Konfirmimi i mëvonshëm i kariotipit u krye në 182 mostra që kishin një rezultat pozitiv të testit NIFTY™ dhe në 2.818 mostra që kishin një rezultat negativ të testit NIFTY ™. Në mesin e 11,105 grave që e kanë bërë testin NIFTY™, 3 gra që kishin një rezultat pozitiv për T21 dhe 5 gra që kishin një rezultat pozitiv T18 e kanë ndërprerë shtatzëninë dhe 8,097 gra nuk dëshiruan t'i nënshtroheshin procedurave invazive diagnostike të nevojshme për kariotipizim.

Dvostruka validacija na slepo NIFTY™ testa

Dvostruka validacija na 3,464 NIFTY™ Uzorci krvi

 Trisomia 21Trisomia 18Trisomia 13
Rezultati pozitiv i testit NIFTY1896410
Rezultati pozitiv i kariotipizimit1886310
Numri i rezultateve të gabuara pozitive1*1*0
Numri i rezultateve negative të rreme000
Ndjeshmëri100 %100 %100 %
Specifikim99,97 %99,97 %100 %
Shkalla e rezultateve të rreme pozitive0,03 %0,029 %0,00 %
Shkalla e rezultateve të rreme negative0,00 %0,00 %0,00 %
Vlera pozitive parashikuese99,49 %98,44 %100,00 %
* Shkaku i këtyre rezultateve të gabuara pozitive ishte thellësia e pamjaftueshme e sekuencimit.

Pikat kryesore të raporteve / udhëzimeve të NIPT-it

Međunarodno društvo za prenatalnu dijagnostiku ISPD
www.ispdhome.org